Training & Begeleiding

De kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan dragen we graag over. We trainen klantmanagers, jeugdzorgprofessionals en wijkteamleden. We geven cursussen over maatschappelijk rendement, effectdenken en ‘Anders kijken, anders doen’. Ook kun je bij ons terecht voor individuele begeleiding.

We hebben de volgende standaard trainingen en er is altijd de mogelijkheid voor aanbod op maat:

Effectdenken

Het denken in effecten in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Met oplopende kosten groeit het besef dat er scherpe keuzen gemaakt moeten worden en dat die ene euro maar een keer uitgegeven kan worden. Meer inzicht in effecten en het meten daarvan kan hierbij helpen. In de training, die wij ontwikkeld hebben op basis van onze jarenlange ervaring met het evalueren van projecten in het sociaal domein, leer je de basisvaardigheden om meer objectieve afwegingen te kunnen maken. Je leert:

 

  • De EffectenArena gebruiken

Dit is een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken van de essentie van een project. Het brengt alle effecten die optreden als gevolg van een interventie op een systematische manier in kaart.

 

  • Het beoordelen en afwegen van verschillende effecten

Niet alle effecten kun je zomaar bij elkaar optellen. Een specifieke indeling van effecten is nodig om dubbeltellingen te voorkomen. Daarnaast krijg je inzicht in het begrip netto-effectiviteit. Zo leer je te bepalen wat het extra effect is dat optreedt ten opzichte van een situatie zónder interventie. Dit is onder andere afhankelijk van je doelgroep: voor wie is de interventie?

 

Het goed kunnen denken in effecten helpt bij de verantwoording en doorontwikkeling van je project.

 

  • Praktische informatie

De training is bedoeld voor beleidsmakers, projectleiders en teammanagers in het sociaal domein die meer inzicht willen in de eigen effectiviteit. De training bestaat uit één dag van theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en zelf oefenen, waar mogelijk met eigen inbreng, zodat de opgedane kennis meteen in de praktijk gebracht kan worden.

Maatschappelijk rendement in de praktijk

Wat doe je voor wie? Die vraag wordt steeds belangrijker voor klantmanagers werk & re-integratie. De beschikbare middelen voor re-integratie en participatie nemen immers af, terwijl het aantal mensen dat een beroep doet op deze voorzieningen toeneemt. Dat betekent dat er, meer nog dan voorheen, keuzes gemaakt moeten worden. In deze training krijg je een praktisch kader aangereikt om die afweging voor individuele cliënten te maken.

 

Re-integratietrajecten kunnen van grote waarde zijn – voor zowel de klant zelf als zijn omgeving. Of, en in welke mate, deze waarde ook optreedt is van verschillende factoren afhankelijk. Welke dat zijn wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het Kwadrant van Werk & Re-integratie. Dit instrument geeft inzicht in het verband tussen doelgroepen, maatschappelijk rendement en de inzet van trajecten. Het is een afwegingskader om te bepalen ‘wat doe je voor wie’.

 

In de training maak je kennis met de grondslag van het Kwadrant: denken in maatschappelijk rendement. Je leert denken in effecten – zowel van het inzetten van trajecten als van dat niet doen. Je oefent met het gebruik van het Kwadrant voor jouw eigen caseload. Deze toepassing en de inhoudelijke uitwisseling met collega’s van diverse achtergronden zorgen voor een dynamische en praktijkgerichte leerruimte.

 

  • Praktische informatie

Deze training is bedoeld voor klantmanagers werk, re-integratie en participatie. De training bestaat uit twee dagdelen, die worden gegeven met een tussenperiode van twee weken. De eerste bijeenkomst gaat over denken in maatschappelijk rendement, de theorie van het kwadrant, de criteria voor klantindeling en de dienstverlening die daarbij aansluit. In de tweede bijeenkomst staat toepassing op concrete casussen uit jouw eigen caseload centraal. Tussen beide bijeenkomsten is er huiswerk in de vorm van zelfstudie en voorbereiding van casuïstiek.

Anders kijken, anders doen

Eigen kracht, een brede blik, doen wat nodig is, maatwerk, de mens centraal’, het is een greep uit de principes die sinds de transformatie in het Sociaal Domein gevraagd worden van de professional. Er is meer ruimte voor eigen vakmanschap, inschatting en verantwoordelijkheid en minder voor het afvinken van lijsten, protocollen en procedures. Uit onderzoek blijkt dat dit werkt en loont, maar ook dat wat van je gevraagd wordt niet makkelijk en vanzelfsprekend is. Het bewust met een open en frisse blik aanwezig zijn vraagt oefening.

 

In deze training, die wij ontwikkeld hebben op basis van onze jarenlange ervaring in het sociaal domein en met het geven van bewustzijnstrainingen, leer je dit. Je ontwikkelt:

Uit onderzoek blijkt dat dit werkt en loont, maar ook dat wat van je gevraagd wordt niet makkelijk en vanzelfsprekend is. Het bewust met een open en frisse blik aanwezig zijn vraagt oefening.

In deze training, die wij ontwikkeld hebben op basis van onze jarenlange ervaring in het sociaal domein en met het geven van bewustzijnstrainingen, leer je dit. Je ontwikkelt:

  • Een open houding naar jezelf, je cliënten en je collega’s binnen en buiten het team;
  • Bewust worden van wat er om je heen gebeurt en wat je reactie daarop is;
  • Ruimte om vrij te kiezen en te handelen;
  • Stuurmanschap over jezelf, waardoor je dit als vanzelf ook gaat stimuleren bij cliënten.

 

Dit is volgens ons waar vakmanschap over gaat. De training is dan ook bedoeld voor professionals in het sociaal domein die direct werken met cliënten, zoals klantmanagers, wijkteamleden en jeugdhulpverleners.

 

  • Praktische informatie

Het programma bestaat uit 4 reguliere bijeenkomsten van 3 uur met een terugkom-bijeenkomst na een paar weken. In de training komen technieken uit de mindfulness, psychologische principes en een grote kennis van het sociaal domein samen. Het begint met de basisvaardigheid: opmerken wat er gebeurt in relatie met een ander – juist ook de dingen waarvan je je normaal gesproken niet (zo) bewust bent. Vervolgens oefenen we stapsgewijs met het ontwikkelen van een open houding en het vergroten van keuzemogelijkheden en stuurkracht. We werken met casuïstiek die aansluit bij je dagelijkse praktijk.

 

Na elke bijeenkomst krijg je praktische oefeningen mee. Voor een deel daarvan moet je apart tijd vrijmaken. Het andere deel bestaat uit kleine oefeningen op het werk. Zo blijft het oefenen niet beperkt tot enkel de trainingstijd, maar wordt het een begin van een andere manier van werken en doen.