Projecten

We werken aan een breed scala van onderwerpen. We beschrijven de opties, onderbouwen de keuzes en maken de consequenties inzichtelijk. Instrumenten die we gebruiken zijn (maatschappelijke) kosten batenanalyses, businesscases, benchmarking en effectonderzoek. Inhoudelijke ondersteuning, altijd op maat en desgewenst met begeleiding van het proces om tot gedragen besluitvorming te komen.

MKBA’s in het sociale domein

Na veel MKBA’s te hebben uitgevoerd voor ruimtelijke en infrastructurele projecten, passen wij het instrument sinds 2006 toe in het Sociaal Domein. Inmiddels hebben we vele gemeenten ondersteund bij het opzetten van nieuwe werkwijzen in het sociale domein. Op basis van onze eigen ervaringen en die van anderen schreven we een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA’s in het sociaal domein. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met de SEV de MKBA EffectenArena, een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken en doorleven van de verwachte effecten van een interventie.

Projecten
Overige projecten

Cijfers geven focus. Voor bestuurders, voor beleidsmedewerkers en voor de uitvoering. Wij gebruiken cijfers. Voor het formuleren van meetbare doelstellingen bijvoorbeeld. Dat dwingt tot systematisch nadenken: wélke doelen hebben prioriteit en hoe kunnen deze behaald worden. Of voor het opstellen van een helder bedrijfsplan, voorzien van een financieel gezonde begroting. Maar ook voor strategie-vorming of beleidsontwikkeling.

Projecten